Υγειονομική βόμβα το ΚΥΤ Σάμου. Έσπασε ο αγωγός των ακαθάρτων λυμάτων και τα λιμνάζοντα ύδατα συσσωρεύονται στη νότια είσοδό του

Υγειονομική βόμβα το ΚΥΤ Σάμου. Έσπασε ο αγωγός των ακαθάρτων λυμάτων και τα λιμνάζοντα ύδατα συσσωρεύονται στη νότια είσοδό του

Ακόμα ένα μεγάλο πρόβλημα δημιουργήθηκε σήμερα στο ΚΥΤ Σάμου. Και ακούει στο όνομα αποχετευτικό. Η υπάρχουσα κατασκευή δεν μπορεί να υποστηρίξει τον μεγάλο αριθμό των διαμενόντων σ’ αυτό, με αποτέλεσμα εδώ και δύο μέρες να υφίσταται πολύ μεγάλο πρόβλημα στο αποχετευτικό δίκτυο και να σπάσει ο αγωγός των λυμάτων, με αυτά να συγκεντρώνονται στην είσοδο του ΚΥΤ (προς περιφερειακό δρόμο).

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Βαλκαμλής και Μητσός για την επί τόπου εξέταση του θέματος, όπως επίσης και ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου κ. Γιώργος Στάντζος. Λόγω βλάβης του βοθροφόρου οχήματος του Δήμου επιστρατεύθηκε ιδιώτης για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Τα λιμνάζοντα νερά βρίσκονται στην είσοδο του ΚΥΤ (νότια πλευρά), πιο δίπλα πατούν στη λάσπη πρόσφυγες – μετανάστες – εργαζόμενοι στο ΚΥΤ – αστυνομικοί.

Πρόκειται για θέμα δημόσιας υγείας. Ακούει κανείς;

Αλήθεια τι απέγινε εκείνη η έκθεση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την αποκατάσταση των προβλημάτων στο χώρο του ΚΥΤ Σάμου (ένα χρόνο πρίν περίπου); Αναλυτικά παρακάτω:

00KYTagogos02 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  ΒΟΡΕΙΟΥ  ΑΙΓΑΙΟΥ

Α. Έχοντας υπόψη :

Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 159.

Την αριθμ. 116/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης, όπως αυτή διορθώθηκε με την αριθμ. 119/2014 όμοια απόφαση.

Τις διατάξεις του Π.Δ.137/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 όπως ισχύει.

Την ΚΥΑ Υ2/2600/2001 «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998, όπως τροποποιήθηκε με την Δ.Υ.Γ2/Γ.Π.οικ. 38295/2007.

Τις διατάξεις του Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280, Τεύχος Α’) «Περί προστασίας και διαχείρισης υδάτων».

Την ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠοικ.67322/2017 για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

Την Υ.Δ. Γ1/9900/74 (ΦΕΚ 1266/τ.Β’/3-12-1974) «Περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων».

Τον Υγειονομικό Κανονισμό (ΦΕΚ Β’ 275/1938) «Περί καθηκόντων των Υγειονομικών Επιτροπών Δήμων και Κοινοτήτων και λήψεως μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας εν τω Νομώ Αττικοβοιωτίας».

Τον Κανονισμό 852/2004 και τις τροποποιήσεις αυτού για την υγιεινή των τροφίμων.

Τον Α.Ν 2520/1940 (ΦΕΚ 273/τ. Α’) «περί Υγειονομικών Διατάξεων», όπως ισχύει.

Το Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/τ.Α’) και ιδιαίτερα το άρθρο 43 αυτού, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 58 του Ν4075/2012 (ΦΕΚ 89/τ.Α’).

Την με αριθ. πρωτ. Υ1γ/Γ.Π9420/19-01-2012 (ΑΔΑ: ΒΟΧΒΘ-ΝΞΨ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «περί παροχής συσσιτίων και τροφίμων-Αρωγή στις κοινωνικά ασθενέστερες ομάδες».

Την με αριθ. πρωτ. Γ1δ/οικ.17905/04-03-2016 (ΑΔΑ: 6ΙΚΔ465ΦΥΟ-ΚΕΗ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «περί υποδομών υγιεινής διαβίωσης προσφύγων και μεταναστών».

Την με αριθ. πρωτ. Γ1β/Γ.Π/οικ.37840/26-05-2016 (ΑΔΑ: Ω4ΒΞ465ΦΥΟ-ΨΕΨ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «περί Μέτρων για τη διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας των παρεχομένων συσσιτίων, τροφίμων και ποτών σε οργανωμένες δομές φιλοξενίας προσφύγων-μεταναστών».

Την με αριθ. πρωτ. ΔΓ1δ/οικ.44890/17-06-2016 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «περί λήψης μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας σε χώρους διαμονής προσφύγων- μεταναστών».

Την Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21-06-2017 (ΦΕΚ 2161/τ.Β’) «Υγειονομικοί Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων/ποτών και άλλες διατάξεις».

Τo υπ. αριθ. 464/29-05-2018 έγγραφo του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής Υγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Σάμου.

Την από 17/09/2018 υγειονομική έκθεση αυτοψίας εποπτών Δημόσιας Υγείας του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Σάμου.

Την διαπίστωση κατά την προαναφερόμενη αυτοψία ότι η μεταφορά των τροφίμων διενεργείται με όχημα στερούμενου βεβαίωσης καταλληλότητας.

Το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της από 17-09-2018 επιθεώρησης δεν επιδείχθηκαν έγγραφα και δεν δόθηκαν πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος, του δικτύου ύδρευσης , των αποχωρητηρίων και λουτρών κλπ.)

Το γεγονός της τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον υπεύθυνο για τη σίτιση των προσφύγων – μεταναστών εντός του ΚΥΤ , από τον οποίο ζητήθηκαν η άδεια λειτουργίας της υπεύθυνης εταιρίας, οι βεβαιώσεις καταλληλότητας των οχημάτων μεταφοράς, τα πιστοποιητικά υγείας των εργαζομένων.

Την υπ. αριθ. 1199/25-09-2018 Αιτιολογημένη Γνωμοδότηση – Εισήγηση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π. Ε. Σάμου.

Β. Επειδή:

Στο υπ. αριθ. 464/29-05-2018 έγγραφo του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής Υγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Σάμου δεν υπήρξε καμιά απάντηση και συμμόρφωση έως σήμερα.

Δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις και εγκυκλίους για τη σίτιση μεταναστών και προσφύγων και την μεταφορά των τροφίμων, την αποθήκευση και τις συνθήκες διανομής (έλεγχος θερμοκρασίας κλπ.) καθώς και στοιχεία τυποποίησης των συσκευασμένων τροφίμων.  

Διαπιστώθηκε έντονος συγχρωτισμός αφού σύμφωνα με αναφορά της  Αστυνομίας, διέμεναν κατά την ημέρα της αυτοψίας  4024 άτομα εντός του ΚΥΤ το οποίο έχει δυναμικότητα 650 ατόμων που ευνοεί τη μετάδοση ασθενειών.

Διαπιστώθηκε έντονη δυσοσμία, σωροί απορριμμάτων -εντός και εκτός κάδων- και ύπαρξη εντόμων υγειονομικής σημασίας (μύγες), λόγω ελλιπούς καθαριότητας όλων των χώρων.

Στο χώρο των αποχωρητηρίων και λουτρών υπάρχουν στάσιμα ύδατα, ακαθαρσίες και μύγες, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ανθυγιεινών συνθηκών. 

Εκτός του ΚΥΤ και περιμετρικά αυτού, υπήρχαν κατά την ημέρα της αυτοψίας  περίπου 600 – 700 άτομα σε σκηνές, τα οποία δεν εξυπηρετούνται από τα αποχωρητήρια και τα λουτρά του ΚΥΤ, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ανθυγιεινών συνθηκών διαβίωσης για τους ίδιους και τους περιοίκους.

Σύμφωνα με τα προεκτεθέντα παραβιάζονται οι όροι των εγκυκλίων και διατάξεων περί υγιεινής στους χώρους διαμονής προσφύγων και μεταναστών με αποτέλεσμα να κινδυνεύει άμεσα η Δημόσια Υγεία.

00CharismaMikro

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Samostoday

Παρόμοια Άρθρα

Πως ένα παρατημένο περίπτερο στο Καρλόβασι γίνεται ανταλλακτική βιβλιοθήκη. Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας

Πως ένα παρατημένο περίπτερο στο Καρλόβασι γίνεται ανταλλακτική βιβλιοθήκη. Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας

Με περίπατο από το λιμάνι Καρλοβάσου έως την Αγία Τριάδα Παλαιού Καρλοβάσου ξεκίνησε η 4η ημέρα Ευρωπαϊκής Κινητικότητας στον Δήμο Δυτικής Σάμου και προώθηση χρήσης

Περισσότερα »