Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Εις μνήμην Βασιλείου Βαρβαδούκα

Εις μνήμην Βασιλείου Βαρβαδούκα

Επληροφορήθην δια τον αιφνίδιον και άδικον θάνατον ενός παλαιού γνωρίμου Σαμίου Ιεροψάλτου, του Βασιλείου Βαρβαδούκα.

Ησθάνθην την ανάγκην, ως μνημόσυνον, να  αναφερθώ δια το πρόσωπον του τεθνεώτος. 

Υπήρξεν αγαθός άνθρωπος, φιλότιμος, αφιερωμένος εις την ανιδιοτελήν προσφοράν και σεμνότηταν του Ψάλλειν, υπηρετώντας το Ιερόν Αναλόγιον με αγάπην και ζήλον.

Ενθυμούμαι ότι πάντοτε έφερεν εις όλας τας Πανηγύρεις και Ιεράς Ακολουθίας, το Ιεροψαλτικόν Ράσον, καθώς ήτον αδιανόητον δι' αυτόν να ψάλλει άνευ του Ιερού τούτου ενδύματος.

00Varvadoukas

Αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ Βασίλειε.

Αναπαύσου εν ειρήνη εις τα αγκάλας Εκείνου, τον οποίον παιδιόθεν υμνούσες και δοξολογούσες.

Ανέστη Χριστός και ζωή πολιτεύεται.

Ανέστη Χριστός και νεκρός ουδείς επί μνήματος.

Χριστός γάρ εγερθείς εκ νεκρών, απαρχή των κεκοιμημένων εγένετο.

Αυτώ η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων.

Αιωνία σου η μνήμη, αξιομακάριστε και αείμνηστε αδελφέ ημών.

Ευγένιος ο Χαρδαβέλλας.