Πρόσκληση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την εκδήλωση ενδιαφέροντος επιχορηγήσεων των Πολιτιστικών συλλόγων που έχουν έδρα την Π.Β.Α για το έτος 2020

Πρόσκληση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την εκδήλωση ενδιαφέροντος επιχορηγήσεων των Πολιτιστικών συλλόγων που έχουν έδρα την Π.Β.Α  για το έτος 2020

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στα πλαίσια της Ανάδειξης της Πολιτιστικής Ταυτότητας των Νησιών του Βορείου Αιγαίου και προκειμένου να εκπονήσει ένα συνολικό οικονομικό προγραμματισμό για τον σκοπό αυτό, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος χρηματοδότησης στους Πολιτιστικούς Συλλόγους της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου οι οποίοι προγραμματίζουν δράσεις Πολιτισμού τοπικού χαρακτήρα για το έτος 2020. Πιο συγκεκριμένα:

Οι δικαιούχοι των επιχορηγήσεων πρέπει να είναι πολιτιστικοί σύλλογοι ή σωματεία που εδρεύουν εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και οι προγραμματισμένες δράσεις τους για το 2020 έχουν στόχο την ανάδειξη και προβολή της διαχρονικής ιδιαιτερότητας των τοπικών πολιτιστικών στοιχείων των νησιών του Βορείου Αιγαίου σε όλους τους καλλιτεχνικούς τομείς.

Οι συνολικές επιχορηγήσεις θα είναι στα πλαίσια του προβλεπόμενου ποσού στον προϋπολογισμό του 2020 και δεν μπορούν να δοθούν προκειμένου να καλύψουν λειτουργικές ανάγκες σωματείων ή συλλόγων, παρά μόνον το κόστος της πραγματοποίησης πολιτιστικών δράσεων εκδηλώσεων στις περιοχές δράσεις τους.   Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

1. Ο Φορέας που αιτείται την επιχορήγηση πρέπει να υποβάλλει προς την Περιφέρεια αίτηση, με την οποία να προσδιορίζονται οι συγκεκριμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις που αιτείται να χρηματοδοτηθούν, με αναλυτικό προϋπολογισμό εξόδων και προσδιορισμό του χρόνου και τόπου πραγματοποίησης τους.

2. Απολογισμός δράσεων του Συλλόγου ή σωματείου έτους 2018.

3. Καταστατικό του συλλόγου.

4. Πρακτικά του Δ.Σ. σχετικά με τη σύστασή του σε σώμα.

5. Ορισμός νόμιμου εκπροσώπου του συλλόγου.

6. Ορισμός μέλους για την είσπραξη.

7. Αντίγραφα από το TAXIS που να αποδεικνύουν ότι ο σύλλογος είναι φορολογικά ενεργός.

8. Για επιχορηγήσεις άνω των 3.000 ευρώ, εκτός όλων των παραπάνω, απαιτείται εγγραφή στο μητρώο επιχορηγούμενων φορέων (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.    

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο e-mail: politismos@pvaigaiou.gov.gr έως τις 15 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12μ.μ. Περισσότερα στοιχεία οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι ή τα Σωματεία που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση θα βρουν στην Ιστοσελίδα της Π.Β.Α και συγκεκριμένα στο link:

https://www.pvaigaiou.gov/ανακοινώσεις . Από το link αυτό θα μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στο Έντυπο Υποβολής Αίτησης Επιχορήγησης.

Οι δικαιούχοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης χρηματοδότησης.

Η υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης μέσω της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄75) όσον αφορά την αλήθεια, ακρίβεια και πληρότητα των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτήν. Ανακρίβεια στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Εφιστάται η προσοχή στους Δικαιούχους, η υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης να πραγματοποιείται σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, καθώς για να θεωρηθεί ότι η διαδικασία υποβολής ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα, θα πρέπει η ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης στην ΠΒΑ να οριστικοποιηθεί πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προτάσεων έργων του τρέχοντος κύκλου της Δράσης».

Η Αρμόδια Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Πολιτισμού Π.Β.Α

Αναστασία Αντωνέλλη

Πρόσκληση Επιχορήγησης Πολιτιστικών Δράσεων Τοπικού Χαρακτήρα

Ημ. Έκδοσης:13/11/2019

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στα πλαίσια της Ανάδειξης της Πολιτιστικής Ταυτότητας των Νησιών του Βορείου Αιγαίου και προκειμένου να εκπονήσει ένα συνολικό οικονομικό προγραμματισμό για τον σκοπό αυτό, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος χρηματοδότησης στους Πολιτιστικούς Συλλόγους της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου οι οποίοι προγραμματίζουν δράσεις Πολιτισμού τοπικού χαρακτήρα για το έτος 2020.

Πιο συγκεκριμένα:

Οι δικαιούχοι των επιχορηγήσεων πρέπει να είναι πολιτιστικοί σύλλογοι ή σωματεία που εδρεύουν εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και οι προγραμματισμένες δράσεις τους για το 2020 έχουν στόχο την ανάδειξη και προβολή της διαχρονικής ιδιαιτερότητας των τοπικών πολιτιστικών στοιχείων των νησιών του Βορείου Αιγαίου σε όλους τους καλλιτεχνικούς τομείς .

Οι συνολικές επιχορηγήσεις θα είναι στα πλαίσια του προβλεπόμενου ποσού στον προϋπολογισμό του 2020 και δεν μπορούν να δοθούν προκειμένου να καλύψουν λειτουργικές ανάγκες σωματείων ή συλλόγων, παρά μόνον το κόστος της πραγματοποίησης πολιτιστικών δράσεων-εκδηλώσεων στις περιοχές δράσεις τους.

   Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

  1. Ο Φορέας που αιτείται την επιχορήγηση πρέπει να υποβάλλει προς την Περιφέρεια αίτηση, με την οποία να προσδιορίζονται οι συγκεκριμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις που αιτείται να χρηματοδοτηθούν, με αναλυτικό προϋπολογισμό εξόδων και προσδιορισμό του χρόνου και τόπου πραγματοποίησης τους.
  2. Απολογισμός δράσεων του Συλλόγου ή σωματείου έτους 2018.
  3. Καταστατικό του συλλόγου.
  4. Πρακτικά του Δ.Σ. σχετικά με τη σύστασή του σε σώμα.
  5. Ορισμός νόμιμου εκπροσώπου του συλλόγου.
  6. Ορισμός μέλους για την είσπραξη.
  7. Αντίγραφα από το TAXIS που να αποδεικνύουν ότι ο σύλλογος είναι φορολογικά ενεργός.
  8. Για επιχορηγήσεις άνω των 3.000 ευρώ, εκτός όλων των παραπάνω, απαιτείται εγγραφή στο μητρώο επιχορηγούμενων φορέων (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο email: politismos@pvaigaiou.gov.gr έως τις 15 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12μ.μ.

Περισσότερα στοιχεία οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι ή τα Σωματεία που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση θα βρουν στην Ιστοσελίδα της Π.Β.Α και συγκεκριμένα στο link: https://www.pvaigaiou.gov/ανακοινώσεις . Από το link αυτό θα μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στο Έντυπο Υποβολής Αίτησης Επιχορήγησης.

Οι δικαιούχοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης χρηματοδότησης.

Η υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης μέσω της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄75) όσον αφορά την αλήθεια, ακρίβεια και πληρότητα των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτήν. Ανακρίβεια στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Εφιστάται η προσοχή στους Δικαιούχους, η υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης να πραγματοποιείται σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, καθώς για να θεωρηθεί ότι η διαδικασία υποβολής ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα, θα πρέπει η ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης στην ΠΒΑ να οριστικοποιηθεί πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προτάσεων έργων του τρέχοντος κύκλου της Δράσης».

Ι.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Ι.1.1 Γενικά Στοιχεία Έργου
Τίτλος Πρότασης (Ελληνικά)

Proposal Title (Αγγλικά)

Διάρκεια (μήνες)

Θεματικός Τομέας

Περίληψη Πρότασης (Ελληνικά)

Proposal Abstract (Αγγλικά)

Ι.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΦΟΡΕΑ
Ι.2.1 Στοιχεία Ταυτότητας Φορέα
Είδος Φορέα
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επωνυμία Φορέα
Συντομογραφία Φορέα
Διακριτικός Τίτλος Φορέα
Συνοπτική Παρουσίαση Δικαιούχου Φορέα

Α.Φ.Μ
Δ.Ο.Υ
Ημερομηνία Ίδρυσης
Νομική Μορφή

Κύρια Δραστηριότητα

Φορέα

Προηγούμενες

Χρηματοδοτήσεις Φορέα

(Αν υπάρχουν, να

αναγραφεί το ποσό που χρηματοδοτήθηκε και το ποσοστό επί της συνολικής δαπάνης του έργου).

Τίτλος έργου/ Έτος

Ποσό/Ποσοστό

Χρηματοδότησης

Ι.2.2 Στοιχεία Επικοινωνίας Φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ

Δημοτική – Τοπική Κοινότητα
Οδός Αριθμός
Πόλη
Ταχ. Κωδικός
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Fax
Ιστοχώρος (Website)

Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-

mail)

Άλλη Ηλεκτρονική Διεύθυνση

(email)

Ι.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΦΩΝ
Ι.3.1 Στοιχεία Νομίμου Εκπροσώπου
Φορέας
Επώνυμο
Όνομα
ΧΩΡΑ
Α.Φ.Μ

Δημοτική-Τοπική

Κοινότητα

Οδός – Αριθμός
Ταχ. Κωδικός
Πόλη
Τηλέφωνο (Σταθερό) Τηλέφωνο (Κινητό)
Fax e-mail
Ι.3.2 Υπεύθυνος Επικοινωνίας του Φορέα για το Έργο
Φορέας
Θέση στον Φορέα
Επώνυμο
Όνομα
Οδός – Αριθμός
Ταχ. Κωδικός
Πόλη
Τηλέφωνο (Σταθερό) Τηλέφωνο (Κινητό)
Fax e-mail
Ι.3.3 Συντονιστής Έργου
Φορέας
Θέσης στον Φορέα

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Single Post Samostoday
Single Post Samostoday
Single Post Samostoday

Follow us on Social Media

Τελευταία Νέα

Τα νέα μας στο Email σου

Γράψου στο εβδομαδιαίο Newsletter

Μη χάνεις τα σημαντικότερα νέα του νησιού σου

Κατηγορίες

Samostoday

Παρόμοια Άρθρα

Ψήφισμα συμπαράστασης στον κλάδο θεαμάτων-ακροαμάτων από την Π.Ε Βορείου Αιγαίου

Συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για τους πλημμυροπαθείς της Καρδίτσας από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Η Περιφέρεια Β. Αιγαίου,  στέκεται στο πλευρό των πλημμυροπαθών της Καρδίτσας αναλαμβάνοντας πρωτοβουλία προσφοράς, αγάπης και βοήθειας προς τους συνανθρώπους μας, που επλήγησαν από την

Περισσότερα »