Προκήρυξη ανοιχτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑ», εκτιμώμενης αξίας 172.000 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ 17%)

1. O Δήμος Σάμου, προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑ», εκτιμώμενης αξίας 172.000 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ 17%), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 45453100- 8. Η οικονομική προσφορά θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ.2α του ν.4412/2016. Το έργο συντίθεται από τα ακόλουθα είδη εργασιών:

00Pinakas

2. Αντικείμενο του έργου είναι η αναβάθμιση και την αποκατάσταση της κεντρικής πλατείας της πόλεως Σάμου ονομαζόμενη Πλατεία Πυθαγόρα. Η πλατεία αποτελεί τον κεντρικό πόλο της πόλης και το συνολικό εμβαδόν της είναι περίπου 3.700,00 τ.μ. Προτείνεται να κατασκευαστεί νέο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού με ψηλά φωτιστικά σώματα ίδια με αυτά της παραλιακής ζώνης, έτσι ώστε να υπάρχει ομοιομορφία. Τέσσερα φωτιστικά θα μπουν στις αντίστοιχες θέσεις στο κέντρο της πλατείας. Τα φωτιστικά που είναι κοντά στα κτίρια θα μετακινηθούν πιο κοντά στο κέντρο της πλατείας και σε θέσεις που δεν θα εμποδίζεται ο φωτισμός από τα υπάρχοντα δέντρα. Θα τοποθετηθεί μια σειρά φωτιστικών στο απέναντι πεζοδρόμιο του πέτρινου δρόμου που οδηγεί στον Άγιο Νικόλαο, με σκοπό να ενισχυθεί ο φωτισμός σε αυτή την πλευρά της πλατείας. Επίσης προτείνεται ο ηλεκτροφωτισμός του τμήματος του εμπορικού δρόμου πίσω από την πλατεία, που είναι ελλιπέστατος. Ο φωτισμός θα γίνει με κρεμαστά φωτιστικά, δεδομένου του μικρού πλάτους του δρόμου και της μη δυνατότητας να κατασκευαστούν βάσεις, για την στήριξη φωτιστικών σε ιστό, από την ύπαρξη πολλών δικτύων στο έδαφος. Το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού θα συνδεθεί στον υπάρχον κεντρικό πίνακα, που βρίσκεται στο ισόγειο του δημοτικού κτιρίου. Ο πίνακας καλύπτει τις ανάγκες του ηλεκτροφωτισμού σε παροχή και δεν απαιτείται η κατασκευή νέου πίνακα. Οι οικοδομικές εργασίες αφορούν κυρίως την συμπλήρωση της υπάρχουσας πλακόστρωσης, με βασικό υλικό τις πλάκες μαρμάρου, στα σημεία όπου υπήρχαν οι πυραμίδες και φαίνεται η επιφάνεια του σκυροδέματος. Ο σχεδιασμός της πλακόστρωσης ακολουθεί το υπάρχον σχέδιο και το συμπληρώνει. Επίσης θα γίνει αποκατάσταση στα σημεία που πρέπει να καθαιρεθούν για την διέλευση των ηλεκτρικών καλωδίων, καθώς και γύρω από τους κατεστραμμένους φοίνικες, όταν γίνει η εκρίζωση τους. Οι επεμβάσεις είναι οι ελάχιστες δυνατές. Θα τηρηθούν τα υπάρχοντα υψόμετρα και γενικά δεν θα αλλοιωθεί η εικόνα της πλατείας. Η φύτευση αφορά την τοποθέτηση τριών μεγάλων δέντρων στη θέση των κατεστραμμένων φοινίκων, ώστε να αποκατασταθεί ιστορική εικόνα της πλατείας.

3. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέχρι την 20/03/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ. σε ηλεκτρονικό φάκελο. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σάμου, μέσω της παραπάνω διαδικτυακής πύλης, την 20/03/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την σχετική διαδικασία εγγραφής. Προσφέρεται ελεύθερη και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.islandofsamos.gr. Πληροφορίες στα τηλέφωνα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σάμου, Δερβενακίων & Α. Αλέξη 1, Διοικητήριο Σάμος Τ.Κ. 83100 Τηλ.: 22733 53527, fax : 22730 27521 κ. Αθανάσιο Αποστόλου. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το πρότυπο τεύχος διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του ν.4412/2016 (Α’ 147) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (έγκριση των τευχών με την υπ’ αριθμ. 127/29.11.2017 απόφαση της Αρχής).

5. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και σε έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και έχουν δικαίωμα σύναψης σύμβασης για το αντίστοιχο ποσό των κατηγοριών, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 11 της αναλυτικής διακήρυξης, σε συνδυασμό με το άρθρο 100 του Ν.3669/2008 και τους ειδικότερους όρους του άρθρου 76 του Ν.4412/2016 και που είναι εγκατεστημένα σε : α) σε κράτος – μέλος της Ένωσης β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαικού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.Σ. στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2,3 και 4 του άρθρου 19 παρ. 254 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).

6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.940,17 ΕΥΡΩ και ισχύος τουλάχιστον μέχρι τις 20/10/2018. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία δημοπράτησης. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

7. Η συνολική προθεσμία αποπεράτωσης του συμβατικού αντικειμένου του έργου ορίζεται σε εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της εργολαβικής σύμβασης.

8. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Κωδικός έργου ΣΑ/ενάριθμος 2017ΕΠ08810009). Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ε.Π. “Βόρειο Αιγαίο 2014-2020″ στην Πράξη με τίτλο” ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑ” και MIS 5003812, με ποσοστά συγχρηματοδότησης 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.

9. Προκαταβολή μπορεί να χορηγηθεί έως 10% της συμβατικής αξίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 242 του Ν.4072/2012, καθώς επίσης και τα άρθρα 72, 150 του Ν.4412/2016.

10. Η προσφορά των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει δύο ηλεκτρονικούς υποφακέλους με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ ) και την εγγύηση συμμετοχής.

11. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΠΑ

12. Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής υποβάλλεται εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portal Document Format (PDF). Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την υποβολή της, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού 600 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016.

13. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σάμου.

14. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

15. Η παρούσα Περίληψη Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.

Σάμος, 21/02/2018

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Single Post Samostoday
Single Post Samostoday

Follow us on Social Media

Τελευταία Νέα

Τα νέα μας στο Email σου

Γράψου στο εβδομαδιαίο Newsletter

Μη χάνεις τα σημαντικότερα νέα του νησιού σου

Κατηγορίες

Samostoday

Παρόμοια Άρθρα

Μαρία Κονδύλη – Πανουράκη: Με τον Γενικό Γραμματέα κ. Κυριαζόπουλο εξετάσαμε επί τόπου τα προβλήματα των λιμανιών μας

Μαρία Κονδύλη – Πανουράκη: Με τον Γενικό Γραμματέα κ. Κυριαζόπουλο εξετάσαμε επί τόπου τα προβλήματα των λιμανιών μας

Στην πρωινή εκπομπή του Radio Café 102.4, «Ημερολόγιο Ερτζιανών» με τον Μάνο Στεφανάκη, φιλοξενήθηκε τηλεφωνικά η πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου, κα. Μαρία Κονδύλη-Πανουράκη,

Περισσότερα »