ΠΕ Σάμου – Πολιτική Προστασία: «Λήψη αποφάσεων για την ετοιµότητα αντιµετώπισης και ενηµέρωσης σχετικά µε την αποτροπή µετάδοσης του COVID -19».

ΠΕ Σάμου – Πολιτική Προστασία: «Λήψη αποφάσεων για την ετοιµότητα αντιµετώπισης και ενηµέρωσης σχετικά µε την αποτροπή µετάδοσης του COVID -19».

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης ( αρθ.160 παρ.3 περ.δ,ε, στ ) όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Π.∆.137/2010 «Οργανισµός Περιφέρειας Β. Αιγαίου» όπως ισχύουν σήµερα.

3. Τις διατάξεις του Νόµου 3013/ΦΕΚ102/01-05-2002 περί αναβάθµισης της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις.

4. Την µε αρ. πρωτ.: 3752/25-5-2018 Α∆Α: ΩΞΦ465ΧΘ7-ΣΚΗ Εγκύκλιο της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, « Σχεδιασµός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιµετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2018».

5. Την µε αρ. πρωτ. 16218/647/30-3-2020 πρόσκληση για σύγκληση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π) στις 31/3/2020.

6.Την εφαρµογή των περιοριστικών µέτρων για την αποτροπή µετάδοσής του Covid -19. Το Σ.Ο.Π.Π ΤΗΣ Π.Ε. ΣΑΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ To Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π) της Π.Ε. Σάµου κατά την συνεδρίαση που έλαβε χώρα στις 31/3/2020, µε αποκλειστικό θέµα ηµερήσιας διάταξης την ετοιµότητα αντιµετώπισης και ενηµέρωσης σχετικά µε την αποτροπή του Covid – 19 αποφάσισε να υποβάλει στον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και ∆ιαχείρισης Κρίσεων, Νικόλαο Χαρδαλιά, τα παρακάτω προτεινόµενα µέτρα, που η υιοθέτηση τους µε την έκδοσή των σχετικών αποφάσεων από την Γ.Γ.Π.Π. κρίνεται απαραίτητη προκειµένου να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες µετάδοσης του Covid -19, στα νησιά µας.

1) Να υποχρεούται σε 14 ήµερη κατ’ οίκον αποµόνωση όσοι ταξιδεύουν από την ηπειρωτική Ελλάδα η από Χώρες του Εξωτερικού, προς τα νησιά µας, και να υπόκεινται στις διατάξεις υποβολής των ∆ιοικητικών προστίµων όπως αυτές ισχύουν για όσους µέχρι τώρα υποχρεούνται σε κατ’ οίκον περιορισµό. Μάλιστα το µέτρο να έχει αναδροµική ισχύ από τις 25 Μαρτίου 2020.

2) Να πραγµατοποιούνται έλεγχοι από τις λιµενικές αρχές του Πειραιά προκειµένου να εφαρµοστεί το µετρό της µετακίνησης των Μόνιµών κατοίκων προς τα νησιά.

3) Να οριστεί σαφές πρωτόκολλο απολύµανσης για τα πλοία και τα Αεροπλάνα.

4) Οι ακτοπλοϊκές και οι αεροπορικές εταιρείες να δίνουν στις καθ’ ύλην αρµόδιες υπηρεσίες, τις λίστες των ταξιδιωτών προκειµένου να είναι δυνατός ο έλεγχος τήρησης του µέτρου.

5) Να αποστέλλονται στις καθ΄ ύλην αρµόδιες υπηρεσίες οι λίστες των επιβατών που έχουν ταξιδέψει από άλλες χώρες και έχουν ιχνηλατηθεί στα σηµεία εισόδου, οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι θα τηρήσουν το µέτρο του κατ’οικον περιορισµού στα νησιά µας, προκειµένου να είναι δυνατόν ο έλεγχος τήρησης του µέτρου.

6) Να εκδοθεί απόφαση από την Γ.Γ.Π.Π, µε την οποία θα επιτρέπετε η έξοδός από το σπίτι του γενικότερου πληθυσµού µόνο µια φόρα την ηµέρα για τους λόγους όπως αυτοί περιγράφονται στις βεβαιώσεις κίνησης (τύπου β) και όχι περισσότερο από δύο (2) ώρες.

7) Να εκδοθεί µνηµόνιο ενεργειών από την Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας προκειµένου να είναι διακριτοί οι ρόλοι των εµπλεκοµένων φορέων.

8) Να υπάρξει σχεδιασµός από τα συναρµόδια Υπουργεία για άµεση µίσθωση πλωτού χώρου καραντίνας (πλοίου), το οποίο θα διαθέτει υγειονοµική υποστήριξη προκειµένου να φιλοξενούνται οι παρανόµως εισερχόµενοι στην Ελληνική επικράτεια από την Τουρκία, αφού η παραµονή τους στα νησιά µας αποτελεί υγειονοµικό κίνδυνο για την µετάδοση του Covid -19, γνωρίζοντας πολύ καλά την πορεία της νόσου στην γειτονική χώρα.

9) Να υπάρχει παράταση της απαγόρευσης υποβολής αιτήσεων χορήγησης ασύλου για τους παράνοµα εισερχοµένους στην Ελληνική Επικράτεια.

1) Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Σάµου και Πρόεδρος του Σ.Ο.Π.Π. Π.Ε. Σάµου, κ. Βασίλειος Πανουράκης.

2. Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Σάµου, κ. Αλέξανδρος Τατούρης.

3. Ο Στρατιωτικός ∆ιοικητής 79 Α∆ΤΕ, Ταξίαρχός κ. Περικλής ∆ούκας.

4. Ο ∆ιοικητής της Αστυνοµικής ∆/νσης Σάµου, Ταξίαρχός κ. Ανδρέας Τσιπικούνης.

5. Ο ∆ιοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σάµου, Πύραρχος κ. Γεώργιος Μιαούλης.

6. Ο ∆ιοικητής του Κεντρικού Λιµεναρχείου Σάµου, Αντιπλοίαρχος κ. ∆ηµήτρης Τσινιάς

7. Ο ∆ιοικητής του Γενικού Νοσοκοµείου Σάµου, κ. Νικόλαος Στεφανής.

8. Η νόµιµη αναπληρώτρια του Κέντρου Υγείας Καρλοβάσου , κ. ∆ήµου Ευτυχία.

9. Η ∆ιευθύντρια του Κέντρου υγείας Ευδήλου, κ. Καλλιόπη Κατέ.

10. Η Προϊσταµένη ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας της Π.Ε. Σάµου, κ. Κενδρεάνου- Κονδύλη Κάρµεν

11. Ο ∆ήµαρχός Ανατολικής Σάµου, κ. Στάντζος Γεώργιος.

12. Ο ∆ήµαρχος ∆υτικής Σάµου, κ. Αλέξανδρος Λυµπέρης.

13 Ο Αντιδήµαρχος Ικαρίας αρµόδιος σε θέµατα Π.Π. , κ. Νικόλαος Καλαµάρας.

14. Ο ∆ήµαρχος Φούρνων, κ. Ιωάννης Μαρούσης .

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Single Post Samostoday
Single Post Samostoday
Single Post Samostoday

Follow us on Social Media

Τελευταία Νέα

Τα νέα μας στο Email σου

Γράψου στο εβδομαδιαίο Newsletter

Μη χάνεις τα σημαντικότερα νέα του νησιού σου

Κατηγορίες

Samostoday

Παρόμοια Άρθρα

Γεράσιμος Χουλιάρας: Οι κάτοικοι της Σάμου να αποφεύγουν τα παλιά και καταπονημένα κτήρια

Γεράσιμος Χουλιάρας: Οι κάτοικοι της Σάμου να αποφεύγουν τα παλιά και καταπονημένα κτήρια

Συμπληρώνεται σχεδόν ένας μήνας από τον ισχυρό σεισμό βόρεια της Σάμου. Η ανάλυση των σεισμολογικών δεδομένων του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, παρουσιάζουν μια

Περισσότερα »