Μείωση μεταναστευτικών ροών κατά 97,26% τον Απρίλιο, σε σχέση με τον Απρίλιο του 2019 και κατά 97,95% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2020. Αναλυτικά στοιχεία

Μείωση μεταναστευτικών ροών κατά 97,26% τον Απρίλιο, σε σχέση με τον Απρίλιο του 2019 και κατά 97,95% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2020. Αναλυτικά στοιχεία

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου δημοσιεύει το ενημερωτικό δελτίο του Απριλίου 2020, με τα στοιχεία καταγραφής των μεταναστευτικών ροών, του συνολικού αριθμού των διαμενόντων στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) και ανά Περιφερειακή Ενότητα, των μετακινήσεων προς την ενδοχώρα, καθώς και τα στοιχεία που αφορούν στην εξέταση των αιτήσεων ασύλου και των προσφυγών.

Γενικά Συμπεράσματα

  • Μείωση ροών: Εντυπωσιακή ήταν η συνεχιζόμενη μείωση των ροών – στα νησιά και στον Έβρο – τον Απρίλιο του 2020, σε σχέση με τον Απρίλιο του 2019 (-97,26%) καθώς και σε σχέση με τον Μάρτιο 2020 (-97%). Από την αρχή του έτους, η μείωση ήταν της τάξης του 97,95%.
  • Μείωση διαμενόντων: Στις δομές των ΚΥΤ των νησιών καταγράφηκε μείωση των διαμενόντων κατά 10,64% τον Απρίλιο του 2020 σε σχέση με τον Ιανουάριο του ίδιου έτους. Η μείωση των διαμενόντων σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2020 είναι της τάξης του -8,86%.
  • Οι μεταφορές από τα νησιά στην ενδοχώρα το Α΄ τετράμηνο του 2020 ανήλθαν σε 11.825, αριθμός σχεδόν διπλάσιος από το αντίστοιχο τετράμηνο του 2019.
  • Αύξηση αποφάσεων αιτήσεων: Τον Απρίλιο του 2020 εκδόθηκαν 15.853 αποφάσεις ασύλου έναντι 6.904 αποφάσεων τον Μάρτιο (αύξηση 129,62%).
  • Μείωση εκκρεμών αιτημάτων: Τα εκκρεμή αιτήματα ασύλου μειώθηκαν κατά 12,2% τον Απρίλιο του 2020 σε σχέση με τον Μάρτιο του ίδιου έτους.
  • Προσφυγές: Τον Απρίλιο του 2020 συνεχίστηκε η μείωση των εκκρεμοτήτων στην Αρχή Προσφυγών. Η μείωση σε σχέση με τον Μάρτιο του 2020 ήταν της τάξης του -27,77%.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ι. Ροές αφίξεων

Παρά την αύξηση ροών στη χώρα που καταγράφηκε τον Φεβρουάριο του 2020 (+15% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2019), σημειώθηκαν πολύ σημαντικές μειώσεις τον Μάρτιο (-15,85%) και -ειδικά- τον Απρίλιο (-97,26%) σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του 2019.

Τον Απρίλιο, οι ροές στα νησιά και τον Έβρο σημείωσαν μείωση κατά 97% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2020 και 97,95% από την αρχή του έτους.

  ΚΥΤ ΚΩ ΚΥΤ ΛΕΣΒΟΥ ΚΥΤ ΣΑΜΟΥ ΚΥΤ ΧΙΟΥ ΚΥΤ ΛΕΡΟΥ ΑΘΡΟΙΣΜΑ*
Ιαν-2020 209 1.751 596 176 0 3.713
Φεβ-2020 209 521 454 306 35 2.767
Μαρ-2020 262 854 178 336 0 2.581
Απρ-2020 0 39 0 0 0 76
Σύνολο 680 3.165 1.228 818 35 9.137

* Στο συνολικό άθροισμα συμπεριλαμβάνονται τα μικρά νησιά και ο Έβρος.

ΙΙ. Επιστροφές

Τον Απρίλιο του 2020 πραγματοποιήθηκαν 3 εθελούσιες αναχωρήσεις μέσω ΔΟΜ (σε σχέση με 26 τον Μάρτιο και 286 τον Φεβρουάριο). Οι επιστροφές προς την Τουρκία έχουν διακοπεί για λόγους δημόσιας υγείας.

ΙΙΙ. Μεταφορές στην ενδοχώρα

Οι μεταφορές από τα νησιά στην ενδοχώρα τους πρώτους τέσσερεις μήνες του 2020 ανήλθαν σε 11.825. Οι μεταφορές για το σύνολο του 2019 είχαν ανέλθει στις 19.346. Σε σχέση με τον Μάρτιο του 2020 ωστόσο, οι μεταφορές για τον Απρίλιο του ίδιου έτους είναι μειωμένες λόγω του COVID-19.

  ΚΥΤ ΚΩ ΚΥΤ ΛΕΣΒΟΥ ΚΥΤ ΣΑΜΟΥ ΚΥΤ ΧΙΟΥ ΚΥΤ ΛΕΡΟΥ ΑΘΡΟΙΣΜΑ*
Ιαν-2020 276 1.502 1.001 545 262 3.600
Φεβ-2020 297 1.403 174 296 486 2.743
Μαρ-2020 524 1.992 424 582 546 4.344
Απρ-2020 124 569 106 190 148 1.138
Σύνολα 1.221 5.466 1.759 1.613 1.442 11.825

* Συμπεριλαμβάνονται και τα μικρά νησιά.

IV. Διαμένοντες στα νησιά & στην Ενδοχώρα

Στις 30/4/2020 είχαμε 34.544 διαμένοντες στα ΚΥΤ των νησιών, έναντι 36.387 την 31/3/2020 και 38.423 την 31/12/2019. Η διαφορά μεταξύ τέλος Απριλίου του 2020 και αρχή Ιανουαρίου του ιδίου έτους ήταν της τάξης του -10,64%.

ΚΥΤ

Διαμένοντες

31/12/19

Διαμένοντες

01/01/2020

Διαμένοντες

31/03/2020

Διαμένοντες

30/04/2020

Διαφορά 2020
ΛΕΣΒΟΥ 18.615 18.698 18.966 18.365 -1,78%
ΧΙΟΥ 5.782 5.785 5.313 5.036 -12,95%
ΣΑΜΟΥ 7.765 7.764 7.154 6.850 11,77%
ΚΩ 3.765 3.791 2.838 2.395 -36,82%
ΛΕΡΟΥ 2.496 2.496 2.116 1.898 -23,96%
ΚΥΤ ΝΗΣΙΩΝ 38.423 38.534 36.387 34.544 -10,35%
ΦΥΛΑΚΙΟ 391 391 241 240 -38,62%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΤ 38.814 38.925 36.628 34.785 -10,64%

 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ

Διαμένοντες

31/12/2019

Διαμένοντες

01/01/2020

Διαμένοντες

31/03/2020

Διαμένοντες

30/04/2020

Διαφορά 2020
ΛΕΣΒΟΣ 20.785 20.868 21.147 20.532 -1,61%
ΧΙΟΣ 6.078 6.081 5.593 5.333 -12,3%
ΣΑΜΟΣ 8.064 8.063 7.505 7.195 -10,77%
ΚΩΣ 4.119 4.146 3.472 3.033 -26,85%
ΛΕΡΟΣ 2.757 2.754 2.330 2.095 23,93%
ΛΟΙΠΑ ΝΗΣΙΑ 96 95 92 96 +1,05%
ΣΥΝΟΛΟ ΝΗΣΙΩΝ 41.899 42.007 40.139 38.284 -8,86%

V. Εκκρεμότητες και ροή αιτήσεων Ασύλου & Προσφυγών

Τα εκκρεμή αιτήματα ασύλου μειώθηκαν κατά 12,2% τον Απρίλιο. Σήμερα εκκρεμούν 105.501 αποφάσεις έναντι 120.165 τον Μάρτιο και 126.083 τον Φεβρουάριο.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ
ΜΗΝΑΣ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)
Δεκ-19 123.515 4.671
Ιαν-20 126.181 2,20% 3.783 -19%
Φεβ-20 126.083 -0,10% 5.273 +39%
Μαρ-20 120.165 -4,70% 6.904 +31%
Απρ-20 105.501 -12,2% 15.853 +129,62%

Τον Απρίλιο του 2020 εκδόθηκαν 15.853 αποφάσεις ασύλου, έναντι 6.904 αποφάσεων τον Μάρτιο (αύξηση 129,62%), 5.273 αποφάσεων που είχαν εκδοθεί το Φεβρουάριο και 3.783 που είχαν εκδοθεί τον Ιανουάριο του 2020.

Τέλος, συνεχίστηκε η μείωση των εκκρεμοτήτων στην Αρχή Προσφυγών όπου εξετάζονται οι αιτήσεις ασύλου Β΄ Βαθμού, καθώς εξετάστηκαν 1.857 υποθέσεις έναντι 2.477 υποθέσεων τον Μάρτιο, 2.184 τον Φεβρουάριο και 1.927 τον Ιανουάριο. Οι εκκρεμείς υποθέσεις ανέρχονταν σε 8.182 την 31/4/2020.

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΜΗΝΑΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)
Δεκ-19 14.610
Ιαν-20 13.311 -8,89%
Φεβ-20 11.216 -15,74%
Μαρ-20 10.459 -6,75%
Απρ-2020 8.182 -21,77%

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Single Post Samostoday
Single Post Samostoday

Follow us on Social Media

Τελευταία Νέα

Τα νέα μας στο Email σου

Γράψου στο εβδομαδιαίο Newsletter

Μη χάνεις τα σημαντικότερα νέα του νησιού σου

Κατηγορίες

Samostoday

Παρόμοια Άρθρα

Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Β. Αιγαίου και του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Β. Αιγαίου και του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Β. Αιγαίου και του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», υπέγραψαν την 21 Δεκεμβρίου 2020, μέσω τηλεδιάσκεψης ο  Περιφερειάρχης Β. Αιγαίου

Περισσότερα »
Τους ζητήθηκε η αποστολή φωτογραφιών μέσω Viber κατά τη διάρκεια μικτών εξορμήσεων. Κοινή Ανακοίνωση - Καταγγελία Ε.Α.Υ.Ν. Σάμου, Χίου & Λέσβου

Ανακοίνωση Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας σχετικά με διευκρινήσεις για τις αλλαγές στην νομοθεσία περί όπλων

Σε συνέχεια της από 02/01/2021 Ανακοίνωσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας σχετικά με τις αλλαγές στην νομοθεσία περί όπλων, διευκρινίζονται τα ακόλουθα: Τα όπλα θήρας,

Περισσότερα »