Ξεκινά το έργο της αναβάθμισης – αποκατάστασης πλατείας Πυθαγόρα στην πόλη της Σάμου. Οι εργασίες που προβλέπει το έργο

Πριν λίγες μέρες και συγκεκριμένα στις 10 Σεπτεμβρίου 2018 υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου «Αναβάθμιση – Αποκατάσταση πλατείας Πυθαγόρα» μεταξύ του Δήμου Σάμου και της εταιρείας «Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ και ΣΙΑ ΟΕ» με προσφερόμενη έκπτωση 45,52% και συνολική προσφορά 93.707,97 € με ΦΠΑ 17%. Να υπενθυμίσουμε ότι το συγκεκριμένο έργο ήταν προϋπολογισμού 172.000€.

Σημειώνεται ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε εννέα (9) μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη EΣΥ του έργου.

Όχι αργότερα από ένα (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης, από τον ανάδοχο ολοκληρώνονται, υποβάλλονται η/και παραδίδονται το χρονοδιάγραμμα κατασκευής και το επικαιροποιημένο πρόγραμμα Υγιεινής και Ασφάλειας.

Σε περίπτωση παραβίασης των προθεσμιών του έργου, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 8.7 της ΕΣΥ και επιβάλλονται ποινικές ρήτρες σύμφωνα με το άρθρο 6.8 της ΕΣΥ και γενικά τα οριζόμενα στο άρθρο 148 του Ν. 4412/2016. Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (10/09/2018), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ε.Π. “Βόρειο Αιγαίο 2014- 2020”, στην Πράξη με τίτλο “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑ” και κωδικό MIS 5003812, με ποσοστά συγχρηματοδότησης 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους. Το φυσικό αντικείμενο του έργου είναι η αναβάθμιση και την αποκατάσταση της κεντρικής πλατείας της πόλεως Σάμου ονομαζόμενη Πλατεία Πυθαγόρα. Θα κατασκευαστεί νέο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού με ψηλά φωτιστικά σώματα ίδια με αυτά της παραλιακής ζώνης, έτσι ώστε να υπάρχει ομοιομορφία, επίσης θα γίνει ο ηλεκτροφωτισμός του τμήματος του εμπορικού δρόμου πίσω από την πλατεία.

Οι οικοδομικές εργασίες αφορούν κυρίως την συμπλήρωση της υπάρχουσας πλακόστρωσης, με βασικό υλικό τις πλάκες μαρμάρου. Η φύτευση αφορά την τοποθέτηση τριών μεγάλων δέντρων στη θέση των κατεστραμμένων φοινίκων, γενικά το αντικείμενο είναι αυτό που περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη και στο τεχνικό δελτίο της ενταγμένης πράξης.

00PinakasPlateias

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΥΘΑΓΟΡΑ

Η πλατεία Πυθαγόρα αποτελεί τον κεντρικό πόλο της πόλης, φιλοξενώντας πολλές επιχειρηματικές δραστηριότητες, κυρίως βέβαια καφετέριες, που εκμεταλλεύονται το χώρο της πλατείας με την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Έχει μνημειακό χαρακτήρα, αφού φιλοξενεί το μαρμάρινο άγαλμα λέοντα στο κέντρο της, όπου λαμβάνουν χώρα οι τελετές που γίνονται με την ευκαιρία των εθνικών εορτών, καθώς και η κατάθεση στεφάνων.

Ο μνημειακός της χαρακτήρας , ενισχύεται από την ύπαρξη τεσσάρων φοινίκων, που έχουν τοποθετηθεί συμμετρικά ως προς το άγαλμα του λέοντα και μαζί με αυτό, αποτελούν ένα ενιαίο αισθητικό σύνολο. Η εικόνα αυτή είναι χαρακτηριστική και υπάρχει από τις αρχές του περασμένου αιώνα. Δυστυχώς τρεις από τους φοίνικες έχουν καταστραφεί από το κόκκινο σκαθάρι και στην πλατεία έχουν απομείνει τα υπολείμματα του κορμού τους και το ρίζωμα των δένδρων.

Η παρούσα πράξη περιλαμβάνει επεμβάσεις στον ηλεκτροφωτισμό, οικοδομικές εργασίες και φύτευση τριών νέων δένδρων στην θέση των κατεστραμμένων φοινίκων.              

Προβλέπεται να κατασκευαστεί νέος ηλεκτροφωτισμός με ψηλά φωτιστικά σώματα ίδια με αυτά της παραλιακής ζώνης, έτσι ώστε να υπάρχει ομοιομορφία. Τέσσερα φωτιστικά θα μπουν στις αντίστοιχες θέσεις στο κέντρο της πλατείας. Τα φωτιστικά που είναι κοντά στα κτίρια θα μετακινηθούν πιο κοντά στο κέντρο της πλατείας και σε θέσεις που δεν θα εμποδίζεται ο φωτισμός από τα υπάρχοντα δέντρα. Θα τοποθετηθεί μια σειρά φωτιστικών στο απέναντι πεζοδρόμιο του πέτρινου δρόμου που οδηγεί στον Άγιο Νικόλαο, με σκοπό να ενισχυθεί ο φωτισμός σε αυτή την πλευρά της πλατείας. Επίσης προβλέπεται ο ηλεκτροφωτισμός του τμήματος του εμπορικού δρόμου πίσω από την πλατεία, με κρεμαστά φωτιστικά , δεδομένου του μικρού πλάτους του δρόμου και της μη δυνατότητας να κατασκευαστούν βάσεις, για την στήριξη φωτιστικών σε ιστό, από την ύπαρξη πολλών δικτύων στο έδαφος.

Οι οικοδομικές εργασίες αφορούν κυρίως την συμπλήρωση της υπάρχουσας πλακόστρωσης, με βασικό υλικό τις πλάκες μαρμάρου, στα σημεία όπου υπήρχαν οι πυραμίδες και φαίνεται η επιφάνεια του σκυροδέματος. Ο σχεδιασμός της πλακόστρωσης ακολουθεί το υπάρχον σχέδιο και το συμπληρώνει. Επίσης θα γίνει αποκατάσταση στα σημεία που πρέπει να καθαιρεθούν για την διέλευση των ηλεκτρικών καλωδίων, καθώς και γύρω από τους κατεστραμμένους φοίνικες, όταν γίνει η εκρίζωσή τους. Οι επεμβάσεις είναι οι ελάχιστες δυνατές. Θα τηρηθούν τα υπάρχοντα υψόμετρα και γενικά δεν θα αλλοιωθεί η εικόνα της πλατείας.

Η φύτευση αφορά την τοποθέτηση τριών μεγάλων δέντρων στη θέση των κατεστραμμένων φοινίκων.

Επειδή η εικόνα της πλατείας με τους τέσσερεις φοίνικες και το άγαλμα του λέοντα είναι αναγνωρίσιμη εδώ και δεκαετίες, θα ήταν ορθό να αποκατασταθεί αυτή η εικόνα. Στην περίπτωση αυτή, θα χρησιμοποιηθούν φοίνικες που είναι ανθεκτικοί στο καταστροφικό σκαθάρι. Εναλλακτικά προτείνονται άλλα είδη μεγάλων δένδρων, όπως η αροκάρια, ο κέδρος, η λαγουναριά, η άκαρπη μουριά και η σόφορα.

Με την παρούσα πράξη, αναβαθμίζεται η πλατεία Πυθαγόρα σε επίπεδο λειτουργικότητας και αισθητικής, διατηρώντας ταυτόχρονα τον μνημειακό της χαρακτήρα.

00PlateiaPythagora01

ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

Ο µνηµειακός χαρακτήρας της πλατείας ενισχύεται από την ύπαρξη τεσσάρων φοινίκων, που έχουν τοποθετηθεί συµµετρικά ως προς το άγαλµα του λέοντα και µαζί µε αυτό, αποτελούν ένα ενιαίο αισθητικό σύνολο. Η εικόνα αυτή είναι χαρακτηριστική και υπάρχει από τις αρχές του περασµένου αιώνα. ∆υστυχώς τρεις από τους φοίνικες έχουν καταστραφεί από το κόκκινο σκαθάρι και στην πλατεία έχουν αποµείνει τα υπολείµµατα του κορµού τους και το ρίζωµα των 3 δένδρων.

Πριν από είκοσι περίπου χρόνια µετά από πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισµό, έγινε η διαµόρφωση της πλατείας. Στην µελέτη υπήρχαν πυραµίδες από σκυρόδεµα οι οποίες κατασκευάστηκαν και στην συνέχεια καθαιρέθηκαν, αφού αποτελούσαν εµπόδιο για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη πλατεία και αισθητικά ποτέ δεν εντάχθηκαν στο ευρύτερο περιβάλλον της πλατείας. Στη θέση των πυραµίδων διακόπτεται η πλακόστρωση και εµφανίζεται η αδρή επιφάνεια των σκυροδεµάτων της υπόβασης.

Ο ηλεκτροφωτισµός της πλατείας ήταν από την αρχή υποτονικός, βέβαια αρχικά ενισχύονταν περιµετρικά από τα φωτιστικά δαπέδου και φωτιστικά ανάδειξης κτιρίων. Τώρα όµως όλα τα φωτιστικά δαπέδου βρίσκονται εκτός λειτουργίας, διότι εισχώρησαν σε αυτά νερά από το υπέδαφος. Κάποια από τα ψηλά φωτιστικά δεν λειτουργούν και άλλα που βρίσκονται πιο κοντά στα κτίρια φωτίζουν πάνω σε τέντες των µαγαζιών.

Γενικά ο φωτισµός παρουσιάζεται εξαιρετικά ελλιπείς µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται σκοτεινές περιοχές εντός της πλατείας. Προσπάθεια ενίσχυσης του υπάρχοντος φωτισµού έγινε µε την εκτέλεση του έργου διαµόρφωσης της παραλιακής ζώνης, όπου έγινε τοποθέτηση τεσσάρων νέων φωτιστικών στην άκρη της πλατείας προς την παραλιακή οδό.

ds2

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Single Post Samostoday
Single Post Samostoday
Single Post Samostoday

Follow us on Social Media

Τελευταία Νέα

Τα νέα μας στο Email σου

Γράψου στο εβδομαδιαίο Newsletter

Μη χάνεις τα σημαντικότερα νέα του νησιού σου

Κατηγορίες

Samostoday

Παρόμοια Άρθρα

Βασίλης Πανουράκης: «Όλοι λίγο – πολύ, είτε Νομάρχες είτε Αντιπεριφερειάρχης, έβαλαν το λιθαράκι τους για να πάνε μπροστά τα νησιά μας»

Βασίλης Πανουράκης: «Όλοι λίγο – πολύ, είτε Νομάρχες είτε Αντιπεριφερειάρχης, έβαλαν το λιθαράκι τους για να πάνε μπροστά τα νησιά μας»

Συνέντευξη τύπου παραχώρησε στα ΜΜΕ του νησιού ο Αντιπεριφερειάρχης Σάμου κ. Βασίλης Πανουράκης για τον έναν χρόνο παρουσίας και διοίκησης στον Β΄ βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης.

Περισσότερα »