Επιχορήγηση Συλλόγων – Αθλητικών Σωματείων

Σύλληψη 31χρονου και 32χρονου, για το αδίκημα της κλοπής

Ο Δήμος Σάμου πρόκειται και το 2019, να ενισχύσει οικονομικά Αθλητικά Σωματεία και Συλλόγους που έχουν την έδρα τους εντός των ορίων του Δήμου.

Για το λόγο αυτό,  καλούνται οι Σύλλογοι και τα Αθλητικά Σωματεία, εφόσον το επιθυμούν, να καταθέσουν ως την 08/03/2019 τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου, τηλ. 22733 50126.

Το αίτημα θα περιλαμβάνει τις εκδηλώσεις τις οποίες αφορά αυτή η επιχορήγηση συνοδευόμενη με αναλυτικό προϋπολογισμό εξόδων των εκδηλώσεων αυτών και προϋπολογισμό της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας του συλλόγου για το τρέχον έτος . Επισημαίνεται ότι οι δράσεις πρέπει να είναι συγκεκριμένες και όχι αόριστες.

Επιπλέον, στο φάκελο θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα αποδεικτικά έγγραφα για την νόμιμη λειτουργία του συλλόγου:

Το καταστατικό με βεβαίωση του Γραμματέα του Πρωτοδικείου ότι έχει εγγραφεί (καταχωρηθεί) στο βιβλίο Σωματείων και τυχόν τροποποιήσεις αυτού.

Απόσπασμα Πρακτικών Συνεδριάσεως του Δκ.Σ., στο οποίο αναφέρονται τα πρόσωπα, που εκπροσωπούν ή δεσμεύουν με την υπογραφή τους το σύλλογο ή το σωματείο, εφόσον παρέχεται από το Καταστατικό η δυνατότητα αυτή.

Εάν δεν παρέχεται τέτοια δυνατότητα από το Καταστατικό, τότε απαιτείται Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου με το οποίο παρέχεται εξουσιοδότηση σε ορισμένο μέλος του για την είσπραξη της επιχορήγησης.

Απολογισμό της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας του Συλλόγου και ξεχωριστό απολογισμό της επιχορήγησης ή χρηματοδότησης που έλαβε και είναι μικρότερη του 100% των συνολικών χρηματικών ποσών που διαχειρίσθηκε.

Με τα ανωτέρω υποχρεούται να συνυποβάλλει και τον προϋπολογισμό του για το επόμενο έτος.

Επίσης, στο φάκελο που θα κατατεθεί πρέπει να περιλαμβάνονται τα παραστατικά εξόδων των εκδηλώσεων για το ποσό με το οποίο επιχορηγηθήκαν το 2018, (όσοι επιχορηγήθηκαν), και φορολογική ενημερότητα.

Τέλος, θα πρέπει να περιλαμβάνεται το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνο επικοινωνίας του νόμιμου εκπροσώπου καθώς επίσης και ο αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού που τηρείται, σε οποιαδήποτε Τράπεζα, επ΄ ονόματι του εν λόγω Σωματείου ή Συλλόγου.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα  με το άρθρο 10Β Ν.3861/2010, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 16 του Ν.4305/2014, καθιερώθηκε η υποχρέωση των φορέων που επιχορηγούνται να αναρτούν τα απολογιστικά στοιχεία δαπανών τους στη Διαύγεια.
Επιπλέον, σύμφωνα με το  άρθρο 4 της Απόφασης Διοικ. Μετ. & Η.Δ. ΔΗΔ/Φ.40/ 1057/14.01.2015 καθιερώθηκε η υποχρέωση των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που παρέχουν την επιχορήγηση να αναγράφουν σε εμφανές σημείο σε κάθε πράξη έγκρισης επιχορήγησης προς τους επιχορηγούμενους φορείς την εξής σημείωση: «Σε περίπτωση που το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000,00) ευρώ συνολικά ετησίως, οι επιχορηγούμενοι φορείς οφείλουν να αναρτούν στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια τα στοιχεία των δαπανών οι οποίες αφορούν στα ποσά των επιχορηγήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 10 Β Ν. 3861/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρ. 16 Ν. 4305/2014». 

Η παράλειψη της δημοσίευσης των στοιχείων δαπανών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 10Β Ν. 3861/2010 και της Απόφασης Διοικ. Μετ. & Η.Δ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.01.2015 συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από παντός είδους επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από φορείς της γενικής κυβέρνησης στο μέλλον. Οι πάροχοι επιχορηγήσεων της γενικής κυβέρνησης οφείλουν να προβαίνουν στο σχετικό έλεγχο πριν την έγκριση της επιχορήγησης.

Το ύψος της επιχορήγησης και η καταβολή της θα αποφασιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Σάμου.

Η κατάθεση του φακέλου θα γίνει στα γραφεία της Γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σάμου.

Το έντυπο της αίτησης επιχορήγησης μπορεί να αναζητηθεί είτε από τις Υπηρεσίες του Δήμου, (Γραφείο Δημάρχου, Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών), είτε από την ιστοσελίδα του Δήμου Σάμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.islandofsamos.gr.

ΑΙΤΗΣΗ

(κατάθεσης δικαιολογητικών)

ΤΟΥ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ / ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

………………………………………………………………..

……………………………………………………………….. 

που εδρεύει

 ……………………………………………………………………

με ΑΦΜ: ………………………………………………………

και  νομίμως εκπροσωπείται από τον/την

ΕΠΩΝΥΜΟ ………………………………………………………..

ΟΝΟΜΑ ……..………………………………………………………….

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ .……………….……………………………….

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ……………………………………………………………….

ΤΗΛΕΦΩΝΟ …………………………………………………………

Α.Δ.Τ. …………………………………………………………………..

Α.Φ.Μ. ………………………………………………………………….

Δ.Ο.Υ. …………………………………………………………………..

e-mail:………………………………………………..…..

Σάμος,  ……/……../2019

        Προς :ΔΗΜΟ ΣΑΜΟΥ

                 831 00 ΣΑΜΟΣ 

Κύριοι

Σας καταθέτουμε συνημμένα εις διπλούν:

Καταστατικό  συνοδευμένο με βεβαίωση του  γραμματέα του Πρωτοδικείου ότι έχει εγγραφεί (καταχωρηθεί στο βιβλίο Σωματείων και τυχόν τροποποιήσεις αυτού.

Νόμιμη εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αίτημα με τις εκδηλώσεις τις οποίες αφορά αυτή η επιχορήγηση συνοδευόμενη με αναλυτικό προϋπολογισμό εξόδων των εκδηλώσεων αυτών.

Προϋπολογισμό 2019 – Απολογισμό 2018.

Φορολογική ενημερότητα.

Ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνο επικοινωνίας του νόμιμου εκπροσώπου.

Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού που τηρεί σε οποιαδήποτε Τράπεζα επ΄ ονόματι του εν λόγω Σωματείου ή Συλλόγου.

Λίστα εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2018 και προγραμματισμός για το 2019.

Παραστατικά εξόδων εκδηλώσεων επιχορήγησης 2018 αναρτημένα στο Διαύγεια σύμφωνα με το  άρθρο 10Β Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 του Ν.4305/2014.

και παρακαλούμε για την οικονομική ενίσχυση του συλλόγου μας για το 2019, σύμφωνα με το συνημμένο αίτημα για την Οικονομική Ενίσχυση του Αθλητικού Σωματείου για την διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων που αναφέρονται σε αυτό.

Ο ΑΙΤΩΝ-Η ΑΙΤΟΥΣΑ 

00CharismaMikro

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Samostoday

Παρόμοια Άρθρα

Αύξηση απορροφητικότητας κονδυλίων ΕΣΠΑ -  Άνοδος στην 7η από τις τελευταίες θέσεις η Π.Β.Α μέσα σε ένα χρόνο

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων λόγω COVID-19. 125,5€ ανά κάτοικο

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (Π.Β.Α.) έχει προκηρύξει την δράση ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ με

Περισσότερα »
Απογοήτευσαν οι Κροάτες

Λογικό φαβορί η Γρανάδα

Αν υπάρχει ένα αρνητικό στο ποντάρισμα της Γρανάδα στο Europa League, είναι το έλλειμμα ευρωπαϊκής εμπειρίας. Ο μόνος δισταγμός για ισχυρό ποντάρισμα στους Ισπανούς είναι

Περισσότερα »