Έκτακτη Ιερατική Σύναξη Εφημερίων Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών

Σύλληψη 31χρονου και 32χρονου, για το αδίκημα της κλοπής

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Εὐσέβιος, στά πλαίσια τῆς διοικητικῆς μέριμνας καί τῆς ποιμαντικῆς του εὐθύνης, ἔναντι τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σάμου, Ἰκαρίας καί Κορσεῶν, συνεκάλεσε ἔκτακτες ἱερατικές Συνάξεις στήν Σάμο καί τήν Ἰκαρία μέ σκοπό νά ἐνημερώσει καθηκόντως τούς Ἱερεῖς-Ἐφημερίους, σχετικῶς μέ τίς ἐργασίες τῆς συγκληθείσης Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τήν Παρασκευήν 16ην Νοεμβρίου 2018, ἀναφορικῶς μέ τήν πρόθεση συμφωνίας μεταξύ Ἐκκλησίας καί Πολιτείας καί τό φλέγον ζήτημα τῆς μισθοδοσίας τῶν Κληρικῶν, ὡς ὁ μόνος ἐπαΐων καθ’ ὕλην ἁρμόδιος.

Μεταξύ τῶν ἄλλων καί διαλογικῆς συζητήσεως γενομένης, ἐπέστησε τήν προσοχήν τῶν Πατέρων καί Ἀδελφῶν, ὥστε νά ἀποφεύγουν τήν παραπληροφόρησιν, ὁποθενδήποτε κι ἄν προέρχεται, συνιστῶν παραλλήλως περισσοτέραν προσευχήν καί τήν προσοχήν τους πρός ἀρτιωτέραν ἐπιτέλεσιν τῶν λειτουργικῶν καί ποιμαντικῶν τους καθηκόντων, ἰδίᾳ κατά τήν πρό τῶν Χριστουγέννων περίοδον.

Τέλος ὁ Σεβασμιώτατος συνεχάρη τούς Πατέρες, τόσον διά τήν σοβαρότητα καί τήν ὑπευθυνότητά τους, ὅσον καί διά τό αὐθεντικό ἐκκλησιαστικό φρόνημα, πού ἐπέδειξαν διά τοῦ εὐγενοῦς καί συγκροτημένου Ὑπομνήματος, τό ὁποῖον ἐκ μέρους τους κατέθεσεν εἰς τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας.

Οἱ Ἱερεῖς-Ἐφημέριοι, ἀφοῦ εὐχαρίστησαν τόν Σεβασμιώτατον διά τήν ἐμπεριστατωμένη εἰσήγηση καί τήν ἐκ πατρικοῦ ἐνδιαφέροντος γενομένην ἐνημέρωσιν, τόν διεβεβαίωσαν διά τήν ὑπακοήν τους καί τήν ἐμπιστοσύνη τους, τόσον πρός τό σεπτόν Του πρόσωπον, ὅσον καί πρός τήν σεπτήν Ἱεραρχίαν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὑπενθυμίζοντες εὐσεβάστως, αὐτό τό ὁποῖον καί ἐγγράφως ἀνέφερον εἰς τό Ὑπόμνημά των:

«…νά ἀκούσουν τήν ἀγωνιώδη φωνή τοῦ Ἐφημεριακοῦ Κλήρου τῆς Πατρίδος μας καί δή ἡμῶν τῶν Ἀκριτῶν καί νά κατοχυρώσουν τό δικαίωμα μισθοδοσίας τῶν Κληρικῶν καί Ἐκκλησιαστικῶν Ὑπαλλήλων, ἀπό τήν Ἑνιαία Ἀρχή Πληρωμῶν, ὡς ὑποχρέωση τοῦ κράτους, μέ σκοπό τήν ἀξιοπρεπῆ διαβίωση καί ἐπιβίωσή τους…

…Κατακλείοντες δέ καί ἐάν ἡ ἐπιχειρούμενη συμφωνία, προτείνεται ὡς ἡ μόνη λύση, διότι τό Κράτος ἀπεφάσισε νά μήν μισθοδοτεῖ πλέον τού Ἐφημερίους, ὅπως μέχρι τώρα, μέ βαθύτατο σεβασμό καί γιά λόγους ἀξιοπρεπείας, τιμῆς καί ὀρθοδόξου ἤθους προτείνουμε τήν ἀπόρριψή της. Ἡ Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Κλήρου κοσμεῖται καί διαλάμπει ἀπό ἡρωϊκές ἐξόδους καί ὄχι ἀπό ὁμηρίες καί αἰχμαλωσίες.»

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

00CharismaMikro

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Samostoday

Παρόμοια Άρθρα