Δεκαοκτώ οι μαθητές που θα φοιτήσουν στην Α΄Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Σάμου

O Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της περ. ε’ της παρ. 11 του άρθρου 5 του Ν. 1566/1985 (Α’ 167), σε συνδυασμό με την παρ 2 του άρθρου 7 του Ν. 2525/1997 (Α’ 188),

2. τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.1824/1988 (Α’ 296), με το οποίο κυρώθηκε η με αριθ. πρωτ. Γ2/3345/02.09.1988 Υ.Α. (Β’ 649) «Ίδρυση και λειτουργία μουσικών σχολείων»,

3. τη με αριθμ. πρωτ. Φ.350.2/1/32958/Ε3/27-2-2018 (ΑΔΑ: 6Π414653ΠΣ-7ΕΝ) Υπουργική Απόφαση, «Διορισμός Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης»,

4. την αριθ. 10645/ΓΔ4/22-01-2018 Υπουργική Απόφαση (120 Β’) , «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»,

5. την αριθ. 58167/Δ2/13-04-2018 (1371 Β’) Υπουργική Απόφαση, «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

6. την αριθμ. 102655/Δ2/21-06-2018 (ΦΕΚ 2786/τ.Β’/13-07-2018) Υπουργική Απόφαση, «Ίδρυση Μουσικού Γυμνασίου Σάμου και Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Κοζάνης»,

7. την αριθμ. Φ.11/5392/17-08-2018 (ΑΔΑ: 7Χ0Ξ4653ΠΣ-ΥΟ2) Απόφαση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου «Τοποθέτηση Αναπληρώτριας Διευθύντριας σε κενή θέση Διευθυντή του νεοϊδρυθέντος Μουσικού Σχολείου της Δ.Ε. Σάμου», 8. την αριθμ. 137576/Δ2/22-08-2018 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Έναρξη λειτουργίας του Μουσικού Σχολείου Σάμου από το σχολικό έτος 2018-2019»

Αποφασίζουμε

Καθορίζουμε τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α’ Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Σάμου κατά το σχολικό έτος 2018-2019, ύστερα από επιλογή που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018 σύμφωνα με την 58167/Δ2/13-04-2018 (1371 Β’) Υπουργική Απόφαση, «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως εξής:

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΜΟΥ… ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΕΚΑΟΚΤΩ (18)… ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑ (1)                                                                                 

O Περιφερειακός Διευθυντής

Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου

Αριστείδης Καλάργαλης

ds2

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Samostoday

Παρόμοια Άρθρα

Ψήφισμα συμπαράστασης στον κλάδο θεαμάτων-ακροαμάτων από την Π.Ε Βορείου Αιγαίου

Συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για τους πλημμυροπαθείς της Καρδίτσας από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Η Περιφέρεια Β. Αιγαίου,  στέκεται στο πλευρό των πλημμυροπαθών της Καρδίτσας αναλαμβάνοντας πρωτοβουλία προσφοράς, αγάπης και βοήθειας προς τους συνανθρώπους μας, που επλήγησαν από την

Περισσότερα »