132.680.000,00 ευρώ για την κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 στα νησιά Σάμο, Κω και Λέρο

132.680.000,00 ευρώ για την κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 στα νησιά Σάμο, Κω και Λέρο

Στη διαύγεια δημοσιεύθηκε η απόφαση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για τη διενέργεια διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 στα νησιά Σάμο, Κω και Λέρο», με την κλειστή διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Συγκεκριμένα:

1. Την έγκριση του τεύχους διακήρυξης διαγωνισμού με κλειστή διαδικασία, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής, Στάδιο Α Προεπιλογή – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και των συνημμένων σε αυτήν εγγράφων για το έργο «Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 στα νησιά Σάμο, Κω και Λέρο».

00KYTZervou01

2. Τη διενέργεια Διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 στα νησιά Σάμο, Κω και Λέρο», με την κλειστή διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

3. Η συνολική δαπάνη για την υλοποίηση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 132.680.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 107.000.000,00 €, ΦΠΑ 24% 25.680.000,00 €) και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2020, ΣΑΕ 655/2, με κωδικό έργου 2020ΣΕ65520003, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ. 73625/13-7-2020 (ΑΔΑ: ΩΘΒΧ46ΜΤΛΡΓ2Ν) απόφασης έγκρισης. Ο Διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τους όρους που αναφέρονται στο συνημμένο σχέδιο διακήρυξης και στα συνημμένα σε αυτό έγγραφα.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ & ΑΣΥΛΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

00CharismaMikro

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Samostoday

Παρόμοια Άρθρα

Δήμος Ανατολικής Σάμου: Ανακοίνωση – πρόσκληση για διορθωτική ή αρχική δήλωση τετραγωνικών μέτρων ακινήτων

Νέες ώρες και ημέρες για το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου

Σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 142/03-08-2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ανατολικής Σάμου, ανακοινώνεται ότι για το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου, καθιερώνεται η ημέρα Παρασκευή

Περισσότερα »