1.588.200 ευρώ για 742 κλίνες σε ξενοδοχεία του Νομού Γρεβενών σε ό,τι αφορά την προσωρινή διαμονή και φιλοξενία νεοεισερχόμενων πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών για επτά μήνες

1.259 μετανάστες και πρόσφυγες πέρασαν στα νησιά του Βορείου Αιγαίου το Δεκέμβριο. Εντύπωση προκαλούν οι εθνικότητες αυτών

Τελικά η Υπουργική απόφαση 6183 2018 υπογράφηκε στις 31 Αυγούστου 2018 και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3815/Β/5-9-2018

Σύμφωνα με την παραπάνω Υπουργική απόφαση το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής δέσμευσε το ποσό του 1.000.000 ευρώ από τον προϋπολογισμό του 2018 και το ποσό του 1.000.000 ευρώ με προέγκριση πίστωσης από τον προϋπολογισμό 2019. Σύμφωνα με το σκεπτικό του Υπουργείου αυτό γίνεται διότι:

Α. Το γεγονός ότι για λόγους κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης που δεν ανάγονται στην υπαιτιότητα του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και λόγους ασφάλειας, δημόσιας τάξης και δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι εξειδικεύονται στην ανάγκη άμεσης αποσυμφόρησης των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης των Νήσων του Βόρειου – Ανατολικού Αιγαίου, λόγω των εκτάκτως αυξημένων εισροών που παρατηρήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου έως και Αυγούστου του έτους 2018 και για την άμεση μεταφορά των εκεί διαμενόντων νεοεισερχόμενων πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών ανηκόντων σε ευάλωτες ομάδες προσώπων, σε κατάλληλους χώρους/εγκαταστάσεις προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας, της ενδοχώρας, καθίσταται επείγουσα και επιτακτική η σύναψη συμβάσεων μισθώσεως ακινήτων, ξενοδοχείων και διαμερισμάτων, προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών αποκλειστικά για την αντιμετώπιση αναγκών μεταφοράς, προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας των προαναφερθέντων νεοεισερχόμενων πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών.

Β. Το γεγονός ότι η άμεση αποσυμφόρηση των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης των Νήσων του Βόρειου – Ανατολικού Αιγαίου, καθίσταται απαραίτητη, ώστε να δύναται να συνεχιστεί ομαλώς η διαδικασία υποδοχής και ταυτοποίησης των νεοεισερχόμενων πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών, σε συνδυασμό με τη διοικητική αδυναμία της ΥΠΥΤ να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες.

Γ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, πέραν των ήδη εγγεγραμμένων πιστώσεων του Ειδικού Φορέα 49-110 «Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής» του Υπουργείου, αποφασίζουμε:

1. Τη σύναψη συμβάσεων μισθώσεως ακινήτων, ξενοδοχείων και διαμερισμάτων για τη στέγαση των διαμενόντων στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης στις Νήσους Λέσβο, Σάμο, Χίο, Κω και Λέρο, νεοεισερχόμενων πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών ανηκόντων σε ευάλωτες ομάδες προσώπων, σε κατάλληλους χώρους/εγκαταστάσεις προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας είτε των νησιών είτε της ενδοχώρας.

2. Σε περίπτωση σύναψης συμβάσεων της παραπάνω παραγράφου καθώς και σε εκείνες του άρθρου 19 του ν. 4375/2016, το Υπουργείο συμβάλλεται με τους εξής όρους:

α. Η σύναψη σύμβασης διενεργείται κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης της εθνικής νομοθεσίας, με την επιφύλαξη εφαρμογής της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις.

β. Με τη σύναψη της σύμβασης καταβάλλεται στον συμβαλλόμενο προκαταβολή εκ μέρους του Υπουργείου μέχρι το 40% του συνολικού συμβατικού τιμήματος.

γ. Η καταβολή του υπολοίπου ποσού ρυθμίζεται με τους όρους της σύμβασης.

δ. Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και την ολοκλήρωση αυτής ορίζεται επιτροπή αποτελούμενη από τουλάχιστον έναν υπάλληλο της Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής και έναν υπάλληλο της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

3. Στην περίπτωση συμμετοχής άλλων φορέων δημόσιων ή ιδιωτικών για τη δημιουργία, υποστήριξη, στελέχωση ή διαχείριση των ως άνω εγκαταστάσεων καθώς και την εποπτεία και παρακολούθησή τους, το Υπουργείο συνάπτει σύμβαση στην οποία καταγράφονται ρητά οι όροι συνεργασίας των δύο μερών.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από την ίδια ημερομηνία παύει η ισχύς της απόφασης 4234/2018 (ΦΕΚ Β’ 3625/24-8-2018).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στο δια ταύτα τώρα.

Λόγω του επείγοντος και επειδή από 30 Σεπ 2018 πρέπει να ξεκινήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής ξεκίνησε τις απ’ ευθείας αναθέσεις σε ξενοδοχεία της περιοχής Γρεβενών, ώστε να φιλοξενηθούν σε δωμάτια εκτός ΚΥΤ οι μετανάστες – πρόσφυγες των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου:

00metanastes

Συγκεκριμένα:

1. 17 δωμάτια (50 κλίνες) στο Ξενοδοχείο ΤΥΜΦΑΙΑ HOTEL στην περιοχή Αλατόπετρα από 30-09-2018 έως 30-04-2019 συνολικού ποσού 105.000€.

2. 13 διαμερίσματα (50 κλίνες) στο Ξενοδοχείο Η ΝΕΡΑΪΔΑ Της ΛΑΒΔΑΣ στην περιοχή Λάβδα από 30-09-2018 έως 30-04-2019 συνολικού ποσού 105.000€.

3. 33 δωμάτια (99 κλίνες) στο Ξενοδοχείο ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ RESORT στην περιοχή Βασιλίτσα από 30-09-2018 έως 30-04-2019 συνολικού ποσού 207.900€.

4. 27 δωμάτια (120 κλίνες) στο Ξενοδοχείο ΣΑΜΑΡΙΝΑ RESORT στην περιοχή Σαμαρίνα από 30-09-2018 έως 30-04-2019 συνολικού ποσού 252.00€.

5. 57 δωμάτια (96 κλίνες) στο Ξενοδοχείο ΠΙΝΔΟΣ στην περιοχή Λάβδα από 30-09-2018 έως 30-04-2019 συνολικού ποσού 201.600€.

6. 10 δωμάτια (65 κλίνες) στο Ξενοδοχείο LA MOARA στην περιοχή Κρανιά από 30-09-2018 έως 30-04-2019 συνολικού ποσού 136.500€.

7. 11 δωμάτια (50 κλίνες) στο Ξενοδοχείο LA CASA CALDA στην περιοχή Κρανιά από 30-09-2018 έως 30-04-2019 συνολικού ποσού 105.000€.

8. 35 δωμάτια (100 κλίνες) στο Ξενοδοχείο HOTEL LEONIDAS στην περιοχή Φιλιππαίοι από 30-09-2018 έως 30-04-2019 συνολικού ποσού 210.000€.

9. 56 δωμάτια (112 κλίνες) στο Ξενοδοχείο CASA LA MUNDI στην περιοχή Πανόραμα από 30-09-2018 έως 30-04-2019 συνολικού ποσού 265.200€.

259 δωμάτια – διαμερίσματα, 742 κλίνες, συνολικό ποσό 1.588.200€… Μέσος όρος για κάθε κλίνη 10,192 ευρώ κάθε μέρα για ένα επτάμηνο…

00CharismaMikro

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Samostoday

Παρόμοια Άρθρα

Κορονοϊός: 411 νέα κρούσματα στην Ελλάδα. 1 κρούσμα στη Σάμο

Ραγδαία η εξάπλωση της πανδημίας. Ρεκόρ θετικών κρουσμάτων. 1 κρούσμα στη Σάμο

Σήμερα ανακοινώνουμε 935 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα, εκ των οποίων 47 συνδέονται με γνωστές συρροές και 44 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός

Περισσότερα »