Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Σάμου σε συνεδρίαση «ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ»

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Σάμου σε συνεδρίαση «ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ»

Καλείσθε να συμμετάσχετε στην 16η Συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Σάμου που θα γίνει την  30  Οκτωβρίου  2020, ημέρα Παρασκευή  με ώρα έναρξης 18:00  και λήξη 22:00.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020) και με τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020 και 33282/29-05-2020 εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.- Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Κοινότητας Λέκκας.

[Εισηγητής  η Τεχνική Υπηρεσία ].

2.- ΄Εγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης της πράξης «Δρόμος παράκαμψης Πλατάνου».

[Εισηγητής  η Τεχνική Υπηρεσία ].

3.- ΄Εγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης της πράξης «Ασφαλτόστρωση δρόμου Μπάλου – Πεύκου Σκουραιίκων».

[Εισηγητής  η Τεχνική Υπηρεσία ].

4.- ΄Εγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης της πράξης «Αποκατάσταση υφιστάμενων δεξαμενών πυρόσβεσης».

[Εισηγητής  η Τεχνική Υπηρεσία ].

5.- ΄Εγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης της πράξης «Συντηρήσεις Σχολικών μονάδων Δήμου Δυτικής Σάμου».

[Εισηγητής  η Τεχνική Υπηρεσία ].

6.- ΄Εγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης της πράξης «Μουσείο διατήρησης της Ναυτικής ιστορίας και παράδοσης στον ΄Ορμο Μαραθοκάμπου».

[Εισηγητής  η Τεχνική Υπηρεσία ].

7.- ΄Εγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης της πράξης «Βελτίωση βασικών κοινωνικών υποδομών μέσω παρέμβασης στο Δημοτικό κτίριο Μεσαίου Καρλοβάσου».

[Εισηγητής  η Τεχνική Υπηρεσία ].

8.- ΄Εγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης της πράξης «Αναβάθμιση Παιδικού Σταθμού Μαραθοκάμπου και Παιδικού Σταθμού Καρλοβάσου (Λιμάνι)».

[Εισηγητής  η Τεχνική Υπηρεσία ].

9.- Αίτηση στη Διεύθυνση Δασών Σάμου για την έκδοση έγκρισης επέμβασης για την εκτέλεση του έργου «Αγροτική οδοποιία Κοινότητας Κοσμαδαίων».

[Εισηγητής  η Τεχνική Υπηρεσία ].

10.- ΄Εγκριση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δυτικής Σάμου, οικονομικού έτους 2021.

[Εισηγητής  η Τεχνική Υπηρεσία ].

11.- Αναμόρφωση (8η) Προϋπολογισμού και Προγράμματος Δράσης έτους 2020.

[Εισηγητής  η Οικονομική Υπηρεσία ].

12.- Αίτημα Ξενοδοχειακής Επιχείρησης ΑΝΕΜΑ Α.Ε. για χαρακτηρισμό επιχείρησης ως Εποχική.

[Εισηγητής  η Οικονομική Υπηρεσία ].

13.- Αίτημα Επιχείρησης ΞΕΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ Α.Ε. για χαρακτηρισμό επιχείρησης ως Εποχική.

[Εισηγητής  η Οικονομική Υπηρεσία ].

14.- Αίτημα Επιχείρησης ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΣΑΜΟΥ Α.Ε. για χαρακτηρισμό Επιχείρησης ως Εποχική.

[Εισηγητής  η Οικονομική Υπηρεσία ].

15.- Διαγραφές Τελών ΄Υδρευσης από βεβαιωτικούς καταλόγους.

[Εισηγητής  η Οικονομική Υπηρεσία ].

16.- Κατανομή της Γ΄ Δόσης (ΚΑΠ) 2020 στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Δυτικής Σάμου, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολικών μονάδων Α΄Βάθμιας και Β΄ Βάθμιας.

[Εισηγητής  ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας].

17.- Αποδοχή και κατανομή ποσού από τους ΚΑΠ έτους 2020 για την επισκευή και συντήρηση Σχολικών κτιρίων (αριθ. πρωτ.: 41752/06-07-2020 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.).

[Εισηγητής  ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας].

18.- Πρόταση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου για την σύσταση επιτροπής διαχείρισης σχολικών κτιρίων που δεν λειτουργούν ως δημόσια σχολεία.

[Εισηγητής  ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας].

19.- Ίδρυση Εσπερινού ΕΠΑΛ στον Δήμο Δυτικής Σάμου.

[Εισηγητής ο δημοτικός σύμβουλος κ.Δ. Ανδρεαδάκης]

20.- Απαλλαγή ή ρύθμιση μισθώματος σχολικών κυλικείων, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δυτικής Σάμου, για το σχολικό έτος 2019-2020 και μείωση μισθώματος εως και 40% για το σχολικό έτος 2020-2021.

[Εισηγητής  ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπ/σής του Δήμου].

21.-Ρυθμίσεις για τα μισθώματα σχολικών κυλικείων Πρωτοβάθμιας Εκπ/σής Δήμου Δυτικής Σάμου (άρθρο 44 Ν.4735/2020).

[Εισηγητής  η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπ/σής του Δήμου].

22.- ΄Εγκριση Κανονισμού ΄Αρδευσης Δήμου Δυτικής Σάμου.

[Εισηγητής  η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής].

23.- Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Δυτικής Σάμου, σύμφωνα με το άρθρο 70 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.4604/2019.

[Εισηγητής  η Πρόεδρος του Δ.Σ.].

24.- Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης (άρθρο 70 παρ. 1 Ν.3852/2010).

[Εισηγητής  η Πρόεδρος του Δ.Σ.].

25.- Παραχώρηση Κοινόχρηστων χώρων (πλατειών) για εκμίσθωση έτους 2020.

[Εισηγητής η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής].

26.- ΄Εκθεση Εσόδων – Εξόδων Γ΄ τριμήνου (περ. 01/01 – 30/09/2020) για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2020 Δήμου Δυτικής Σάμου.

[Εισηγητής η Γενική Γραμματέα του Δήμου].

27.- Έγκριση κοπής δένδρου στο δημοτικό παρκινγκ έναντι Κέντρου Υγείας Καρλοβάσου.

[Εισηγητής η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής].

28.- Εξουσιοδότηση υπαλλήλων για την παραλαβή φακέλων προσωπικού «ΚΑΠΗ Καρλοβάσου» και «Βοήθειας στο Σπίτι»   από την Σαμιακή Αρωγή.

[Εισηγητής ο κ.Δήμαρχος]

29.- Έγκριση Ο.Ε.Υ του Δήμου Δυτικής Σάμου.

[Εισηγητής ο κ.Δήμαρχος και η Δ/νσή Διοικητικών Υπηρεσιών]

30.- Παράταση προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» και συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. των Στελεχών των Δομών ΒΣΣ του Δήμου Δυτικής Σάμου.

[Εισηγητής η Δ/νσή Διοικητικών Υπηρεσιών].

Όσοι από τους αποδέκτες του παρόντος εγγράφου δεν έχουν γνωστοποιήσει το mail τους στο Δήμο παρακαλούνται να έρθουν σε επικοινωνία στο τηλέφωνο 2273350810 με τον κ. Κοντοριάνο Βασίλειο, απαραιτήτως, προκειμένου να λάβουν μέρος στην ανωτέρω συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με  τηλεδιάσκεψη και να λάβουν της σχετικές οδηγίες.

Η Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΥ – ΡΙΓΛΗ ΑΡΙΑΔΝΗ

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Single Post Samostoday
Single Post Samostoday

Follow us on Social Media

Τελευταία Νέα

Τα νέα μας στο Email σου

Γράψου στο εβδομαδιαίο Newsletter

Μη χάνεις τα σημαντικότερα νέα του νησιού σου

Κατηγορίες

Samostoday

Παρόμοια Άρθρα

Ν. Στεφανής : Δυστυχώς η πανδημία και η νόσος Covid-19 έκανε την εμφάνισή του σε προσωπικό του Ιδρύματός μας

Ν. Στεφανής : Δυστυχώς η πανδημία και η νόσος Covid-19 έκανε την εμφάνισή του σε προσωπικό του Ιδρύματός μας

Με μια λιτή ανακοίνωση, ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου κ.Στεφανής, γνωστοποίησε την ύπαρξη θετικού κρούσματος με Covid-19 σε άτομο του προσωπικού. Η ανακοίνωση αναφέρει

Περισσότερα »
Νίκος Βακάλης: Τα ονόματα όλων μας θα γραφούν σ αυτή την μαύρη σελίδα της ιστορίας της ΕΠΟ

Νίκος Βακάλης: Τα ονόματα όλων μας θα γραφούν σ αυτή την μαύρη σελίδα της ιστορίας της ΕΠΟ

Πρωτοφανείς παρεμβάσεις της Πολιτείας στο αυτοδιοίκητο της ΕΠΟ καταγγέλλει ο αναπληρωτής πρόεδρος της Ομοσπονδίας και πρόεδρος της ΕΠΣ Σάμου, Νίκος Βακάλης. Σε μέσο κοινωνική δικτύωσης

Περισσότερα »
Σε νέα θέση η λαϊκή αγορά στην πόλη της Σάμου. «Οι απειλές δεν μας φοβίζουν και εμείς συνεχίζουμε εδώ»

ΛΑΣ Ανατολικής Σάμου: «Όχι στα πρόστιμα και στις διώξεις των αγροτών. Ναι στο δικαίωμα να εμπορεύονται τα προϊόντα που παράγουν»

Τηλεφωνική παρέμβαση  στο δήμαρχο έκανε το μεσημέρι της Παρασκευής 19 Φλεβάρη 2021, ο δημοτικός σύμβουλος της Λαϊκής Συσπείρωσης Μανώλης Παχυμανώλης, σχετικά με τις απειλές από

Περισσότερα »