Ορισμός συντονιστή διαχείρισης COVID-19 του ∆ήµου Ανατολικής Σάµου

Δήμος Ανατολικής Σάμου: Ανακοίνωση – πρόσκληση για διορθωτική ή αρχική δήλωση τετραγωνικών μέτρων ακινήτων

Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 όπως ̟προστέθηκε µε την ̟αρ. 3 του
άρθρου 44 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/16.06.2011 τεύχος Α’)
β) Τα διαλαμβανόμενα στο µε Α.Π. ∆Ι∆Α∆/Φ.69/128/17765/02-10-2020/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, (Α.∆.Α. : 9ΣΧΒ46ΜΤΛ6-Ρ3Π)
γ) Τα διαλαµβανόµενα στο α̟ό 01/10/2020 Πρωτόκολλο ∆ιαχείρισης Κρούσµατος
COVID-19 για τους χώρους εργασίας του ∆ηµοσίου Τοµέα (εξαιρουµένων των
Υ̟ηρεσιών Υγείας και των Σχολείων) του Ε.Ο.∆.Υ
δ) Την ανάγκη λήψης προστασίας ̟προληπτικών μέτρων για την αποφυγή διασποράς του
COVID-19
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Ορίζουµε τον κ. Ευγένιο ∆ελώνη, (Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών) συντονιστή διαχείρισης
COVID-19 του ∆ήµου Ανατολικής Σάµου, µε ανα̟ληρωτή του τον κ. Κωνσταντίνο
Καραδηµητρίου (∆.Ε. ∆ιοικητικού).
Το αντικείµενο των οριζοµένων ̟εριγράφεται στο ανωτέρω (γ).
Η ̟παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και στο ̟πρόγραµµα «∆ιαύγεια».
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ. ΣΤΑΝΤΖΟΣ

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Samostoday

Παρόμοια Άρθρα